Thuis in particuliere wooninitiatieven
Het STARTPAKKET is samengesteld door het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW).
Een wooninitiatief oprichten is geen alledaagse kost. Om starters op weg te helpen heeft het LSW een aantal voorbeeld documenten ontwikkeld, zodat deze als model kunnen dienen.
Het Starterspakket bestaat uit 7 thema's met bijlagen, die hieronder beschikbaar zijn als downloads:

Thema 1 Het projectplan
Als u een wooninitiatief op wilt richten is dat de start van een traject dat meestal een aantal jaren in beslag neemt. Initiatiefnemers gaan in verloop van tijd met vele partijen rond de tafel: woningcorporatie, gemeente, zorgaanbieders en/of zorgverleners, mede-ouders etc. Een gedegen planvorming op papier is onmisbaar voor welk gesprek dan ook (het projectplan). Naast het feit dat dit document een handvat is voor toekomstige gesprekspartners, is het belangrijk dat de visie van de initiatiefnemers wordt uitgewerkt en wordt vastgelegd.
Thema 1

Projectplan voorbeeld

Thema 2 Bewoners en ouders
Neem voldoende tijd als ouders om elkaar te leren kennen en formuleer een gezamenlijke visie op wonen en zorg. In de beginfase moet de tijd worden genomen om met elkaar te praten over wat men werkelijk belangrijk vindt op het gebied van leven, wonen en zorg. Wanneer de bewoners zelf daarover ook een mening kunnen vormen, zal dat het uitgangspunt zijn.
Thema 2

Huishoudelijk Reglement

Visie op wonen en zorg

Thema 3 Rechtspersoon
Initiatiefnemers gaan met diverse partijen rond de tafel: woningcorporatie(s), gemeente(n), zorgaanbieders en/of zorgverleners. Onmisbaar voor de aanvang van dit soort (zakelijke) gesprekken is om de Rechtspersoonlijkheid voor uw wooninitiatief te regelen. Partijen zoals een gemeente of een woningbouwcorporatie doen in de regel bij dit soort projecten alleen 'zaken' met zogenaamde rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen. Dit is een ander woord voor een stichting, vereniging of andere organisatie, als er maar sprake is van een bestuur dat gerechtigd is te spreken namens de anderen.
Thema 3

Voorbeeld statuten

Vrijstelling schenkbelasting

Thema 4 Woningcorporatie en gemeente
Een belangrijke stap na het oprichten van een rechtspersoon van startende initiatiefnemers is de gang naar de gemeente en een woningcorporatie om de woon- en zorgwensen kenbaar te maken. Wat is de gewenste locatie en aan welke eisen moet de woonruimte voldoen? Het LSW raadt aan om eerst naar de gemeente te gaan en dan pas naar een woningcorporatie.

Thema 4

Brochure Gewoon wonen met beperkingen!

Thema 5 Financiering
Geen wooninitiatief zonder de belangrijke pijler: hoe wordt een en ander betaald?
In deze Startmap hebben wij het thema financiën in drie blokken verdeeld:
- Korte tekst: financiering wonen
- Bijlage informatieblad: financiering van de Zorg
- Bijlage: Fondsenwerving

Thema 5

Financiering van de zorg

Fondsenwerving

Thema 6 ZZP, Zorgplan en Zorgverlening
Potentiële bewoners van een wooninitiatief, worden geïndiceerd voor 'langdurige zorg met verblijf'. Deze indicatie wordt vertaald naar een Zorg Zwaarte pakket (ZZP). Hoe zwaarder de beperkingen, hoe meer uren zorg en ondersteuning er wordt geïndiceerd. Aan elk ZZP is een hoeveelheid zorgtijd gekoppeld, uitgedrukt in uren zorg per week. Ook is aan elk ZZP een bedrag gekoppeld, dat afhangt van de zorgzwaarte. Voor de gehandicaptenzorg zijn er 30 verschillende ZZP's van de in totaal 53 ZZP's. De tarieven van ZZP's zijn openbaar: zie website Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl
Zelfwerkgeverschap

Voorbeeld contract zorgaanbieder

Thema 7 Algemeen
Een START pakket is geen statisch gegeven. Wij hebben enkele belangrijke thema's beschreven. Maar het is altijd te weinig: er komt veel kijken bij het oprichten van een wooninitiatief en elk wooninitiatief is uniek, qua samenstelling; bouw en visie.

Regelmatig zullen daarom up dates te verkrijgen zijn bij het Landelijke Steunpunt Wonen om uw START pakket aan te vullen. Kijk daarom regelmatig op www.woonzelf.nl
Notitie: Minder budget

Checklijst wi in oprichting

Kwaliteitssysteem wooninitiatieven

Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.